سەھنە پائالىيىتىگە ئايلاندۇرىۋېتىلگەن ئىنقىلاب

كىتاب ئىسمى:سەھنە پائالىيىتىگە ئايلاندۇرىۋېتىلگەن ئىنقىلاب
ئاپتورى: ئابدۇرېھىمجان ئابدۇرېشىت
سەھنە پائالىيىتىگە ئايلاندۇرىۋېتىلگەن ئىنقىلاب

 

چۈشۈرىۋېلىش